Dotácia pri domácich OZE závisí aj od inštalovaného výkonu

Žiadať o podporu pri kúpe a inštalácii malého obnoviteľného zdroja energie budú môcť domácnosti v druhej polovici roka. Aktuálne sa finalizuje spôsob a podmienky čerpania dotácií.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) navrhuje, aby podpora na kúpu malých OZE prebiehala prostredníctvom poukážok. Systém by mal fungovať tak, že domácnosť po online vyplnení  záväzných údajov získa poukážku, ktoré si potom môže uplatniť pri dodávke a inštalácii zariadení.

Tento spôsob by zabezpečil pre SIEA automatickú evidenciu žiadostí a súvisiacu dokumentáciu ukončených inštalácií. „Národný projekt s týmto riešením umožní zásadne zjednodušiť proces získania príspevku, je však časovo náročný na prípravu,“ uviedol šéf komunikácie SIEA Eduard Jambor.

Spustenie v druhej polovici roka

Záujemcovia z radov domácností tak ešte nemôžu žiadať o poskytnutie podpory. SIEA v súčasnosti pracuje na konkrétnych podmienkach pre jednotlivé zariadenia, ako aj na technickom riešení systému, ktorý bude schopný spracovať a vyhodnotiť tisícky žiadostí. „Predpokladáme, že systém bude k dispozícii v druhej polovici roka 2015,“ predpovedá Jambor.

Podporovať sa bude päť druhov zariadení.  Konkrétne pôjde o fotovoltaické panely a veterné turbíny s inštalovaným elektrickým výkonom do 10 kW, ďalej slnečné kolektory na ohrev vody, tepelné čerpadlá a kotle na biomasu.

Inštalovaný výkon treba zvážiť

Príspevky majú sprístupniť domácnostiam obstaranie malých ekologických zdrojov, ktorým doteraz bránila vysoká vstupná investícia. SIEA ale upozorňuje, aby dôsledne zvážili svoj výber. Mali by nájsť také optimálne riešenie, ktoré im zabezpečí efektívne využitie väčšiny doma vyrobenej elektriny vo vlastnej réžii a zdroje na výrobu tepla neboli predimenzované.

Výška podpory pre zariadenia bude závisieť aj od inštalovaného výkonu. „Keďže s vyšším výkonom rastie i celková cena zariadení, je v prípade zariadení na výrobu tepla dôležité, aby domácnosti v prvom kroku urobili všetko pre zníženie potreby energie na vykurovanie a prípravu teplej vody a až následne inštalovali zariadenia s primeraným výkonom,“ dodal Jambor. Zistiť optimálnu potrebu zelenej energie je podľa neho nutné aj preto, že mnohé zariadenia pracujú neefektívne, ak je ich výkon vyšší, ako treba.

Výška dotácie zatiaľ nie je známa

Poukážka by mala pokryť časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Konečná výška podpory pre jednotlivé zariadenia ešte nie je určená. Podľa SIEA bude platiť pre každý zdroj percentuálny limit alebo maximálna suma.

Na podporu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach pôjde na základe januárového rozhodnutia vlády SR celkom 100 miliónov eur z fondov EÚ. Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), z ktorého sa budú príspevky vyplácať, bol schválený v októbri 2014.

Prevzaté z www.energia.sk

Related Posts

Nie je možné pridávať komentáre.