Poradňa

  • Program vyššieho využitia slnečnej energie v domácnostiach:
    v rámci súboru opatrení na zmiernenie následkov hospodárskej krízy vyčlenila Vláda SR 8 mil. € na Program vyššieho využitia slnečnej energie v domácnostiach.
  • program je účinný od 20. apríla 2009 do vyčerpania finančných prostriedkov.
  • program sa zameriava na podporu inštalácie slnečných kolektorov slúžiacich na ohrev vody pre rodinné a bytové domy.
  • žiadosť s prílohami sa podáva po ukončení inštalácie zariadenia prostredníctvom pracovísk administrátora programu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, Košice).
  • v prípade bytových domov je žiadateľom správca alebo SVB.
  • výška dotácie je 100 €/m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov pre bytové domy; plocha pre určenie najvyššej dotácie zodpovedá ploche 3 m2 na každý byt v bytovom dome.